Menu
0

Algemene voorwaarden

Boerma ICT Onderwijsoplossingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 65171330 en is gevestigd aan de Biezenveld 27 (7943 MB)te Meppel.

 Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 2. Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met verkoper.
 3. Verkoper: De aanbieder van producten aan koper, hierna: Boerma ICTO.
 4. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan koper tot het leveren van producten door verkoper.
 5. Producten: De producten die Boerma ICTO aanbiedt zijn: laptops, tablets en bijbehorende accessoires, zoals opladers, (bescherm)hoesjes en tassen.
 6. Overeenkomst: De (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welk door koper gekocht zijn van Boerma ICTO.
 7. Website: De website die Boerma ICTO gebruikt is: https://www.boerma-icto.shop

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod, elke overeenkomst tussen Boerma ICTO en een koper en op elk product dat door Boerma ICTO wordt aangeboden.
 2. Voor dat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Boerma ICTO aan koper aan geven op welke wijze koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Boerma ICTO zijn gepubliceerd, zodat koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Boerma ICTO is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met koper.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Boerma ICTO gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Boerma ICTO is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft Boerma ICTO het recht een overeenkomst met een potentiële koper om een voor Boerma ICTO gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product en de daarbij behorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Boerma ICTO niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand).
 4. Levertijden in het aanbod van Boerma ICTO zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Boerma ICTO niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
 7. Boerma ICTO heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of geplaatste orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft koper geen recht op schadevergoeding of enige andere compensatie.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper een aanbod van Boerma ICTO heeft aanvaard.
 2. Een aanbod kan door verkoper via de webshop en/of per e-mail worden gedaan.
 3. Indien koper het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Boerma ICTO en/of door de bestelde producten direct (online) te betalen, zal Boerma ICTO de overeenkomst met koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Boerma ICTO daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij koper schriftelijk kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
 5. Boerma ICTO is niet gehouden aan een aanbod indien koper redelijkerwijs had kunnen verwachten, heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan koper geen rechten ontlenen.
 6. Boerma ICTO kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, het verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien op basis hiervan goede gronden zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is Boerma ICTO gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Wanneer koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Boerma ICTO. Indien Boerma ICTO kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst is koper gehouden om deze kosten te voldoen, waaronder verstaan de eventuele van toepassing zijnde kosten van verzending.
 8. Indien specifieke producten uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.

 Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Boerma ICTO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Boerma ICTO het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boerma ICTO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Boerma ICTO worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boerma ICTO zijn verstrekt, heeft Boerma ICTO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Koper kan een account aanmaken op de website van Boerma ICTO om het bestelproces te versnellen alsmede om zijn bestelgeschiedenis bij te houden.
 5. Boerma ICTO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Boerma ICTO is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Boerma ICTO bekend was.
 6. Koper vrijwaart Boerma ICTO voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering

 1. Bij het opgeven van leveringstermijnen gaat Boerma ICTO ervan uit dat er zich geen feiten en omstandigheden voordoen die een tijdige levering in de weg staat. (Te verwachten) overschrijdingen van de opgegeven leveringstermijnen worden zo spoedig mogelijk aan koper gemeld.
 2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de producten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Boerma ICTO of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van koper komen, heeft Boerma ICTO recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn indicatief en nooit fatale termijnen. Overschrijding van gegeven termijnen geeft geen recht op schadevergoeding aan Koper. Koper dient Boerma ICTO schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
 3. Indien de koper afname weigert, of om welke reden dan ook de geleverde producten niet in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Boerma ICTO gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. Hiervoor kunnen tevens administratiekosten gerekend worden.
 4. Indien de zaken worden bezorgd door Boerma ICTO of een externe vervoerder is Boerma ICTO, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen als dan afzonderlijk worden gefactureerd.
 5. Bij bestellingen tot en met 100,- euro worden er bezorgkosten in rekening gebracht bij koper. Voor elke bestelling boven de 100,-euro komen de bezorgkosten voor rekening van Boerma ICTO.
 6. Boerma ICTO heeft het recht om bestelde zaken onder rembours te leveren.
 7. Boerma ICTO is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Boerma ICTO is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 8. Boerma ICTO behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees en/of reden voor niet-betaling aanwezig is.
 9. Boerma ICTO verbindt zichjegens deKoper omdeteleveren zaken behoorlijk teverpakken enopzodanige wijzetebeveiligen, zodatzijbijnormaal transport hunbestemming ingoede staatbereiken.
 10. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal af magazijn.
 11. Het aannemen van zaken zonder op-of aanmerkingen op de bon geldt als bewijs, dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 7 Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Koper is verplicht te onderzoeken op welk wijze het product gebruikt dient te worden. Boerma ICTO erkent geen aansprakelijkheid voor verkeerd gebruik van het product door koper.
 3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk aan Boerma ICTO te worden gemeld op [email protected]. Indien een dergelijk gebrek niet binnen deze termijn is gemeld bij Boerma ICTO, vervalt het recht op reclame ter zake van zichtbare gebreken. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door koper zelf, is de koper aansprakelijk voor eventuele waarde vermindering van het product.
 4. Onzichtbare gebreken zijn gebreken die Koper bij grondige inspectie van de ontvangen zaken niet heeft ontdekt en ook redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken, dienen aan Boerma ICTO terstond naontdekking van dat gebrek schriftelijk te worden gemeld. Indien niet terstond gereclameerd wordt ten aanzien van ontdekte onzichtbare gebreken, vervalt voor koper het recht op reclame terzake van die gebreken binnen 14 dagen.
 5. Indien koper zijn reclamerecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Boerma ICTO, gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal, opdat Boerma ICTO terstond in de gelegenheid wordt gesteld de ingediende reclames te controleren.
 6. Koper kan niet reclameren ten aanzien van geleverde zaken die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
 7. Koper heeft geen recht op reclame als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.
 8. Reclames of klachten met betrekking tot een deel van de geleverde zaken kunnen nimmer aanleiding zijn tot afkeuring van een gehele order.
 9. Koper mag tenzij op grond van door Boerma ICTO erkende reclame en door Boerma ICTO daartoe voorafgaand verleende schriftelijke  toestemming geen geleverde zaken retour zenden. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres. De directe verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van Koper.
 10. Restitutie aan koper wordt zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Koper krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. 

Artikel 8 Prijzen

 1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere invloeden van buiten zoals veranderingen in fiscale en/of andere wet- en regelgeving.
 2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verpakkingskosten en administratiekosten. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de vermelde prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Prijsverhogingen die het gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn komen voor rekening van koper.
 4. Koper dient de betaling ineens en voor levering gedaan te hebben, tenzij betaling op een andere manier schriftelijk en expliciet met Boerma ICTO is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien koper gebruik maakt van een bepaalde betalingsmethode, zoals betaling middels creditcard, kunnen hier extra transactiekosten mee gemoeid zijn. Deze kosten zijn voor rekening en risico van koper.
 6. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Boerma ICTO heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Boerma ICTO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Boerma ICTO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Wanneer koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van ten hoogste 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is koper in verzuim. Koper zijnde een consument zal indien hij niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door koper zijnde een Consument, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien koper binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.
 9. Vanaf de datum dat koper in verzuim is, zal Boerma ICTO zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 10. Indien Boerma ICTO aanvullende of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het voldoen aan de overeenkomst, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding van koper. Ook gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Boerma ICTO geleverde zaken blijven eigendom van Boerma ICTO tot dat koper volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren, totdat het eigendom volledig op koper is overgegaan.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van koper en zal op eerste verzoek aan Boerma ICTO worden vergoed door koper.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Boerma ICTO zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval dat Boerma ICTO zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Boerma ICTO of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Boerma ICTO zich bevinden en die zaken onverwijld (mede) terug te nemen zonder enige machtiging of instemming van koper of enige rechterlijke instantie.
 6. Boerma ICTO heeft het recht om de door Koper bestelde product(en), onder zich te houden indien koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en er geen nadere afspreken zijn gemaakt over een langere betaaltermijn, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Boerma ICTO. Dit geldt ook voor het in faillissement verkeren van koper. Nadat koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal Boerma ICTO de producten alsnog zo snel mogelijk leveren aan Koper.
 7. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van koper en zal op eerste verzoek aan Boerma ICTO worden vergoed door koper.

Artikel 10 Garantie

 1. Boerma ICTO staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels en/of voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Doch staat Boerma ICTO niet in voor het bestaan van eventuele gebreken aan het geleverde. Boerma ICTO zal zijn uiterste best doen om de producten conform overeenkomst te leveren. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Boerma ICTO.
 2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode dat overeenkomt met de fabrieksgarantie. Boerma ICTO is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Boerma ICTO de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper. Nadat uit onderzoek van Boerma ICTO is gebleken dat koper terecht een beroep doet op de garantie, zal Boerma ICTO het betreffende item vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan Boerma ICTO te retourneren (op kosten van koper) en de eigendom hiervan aan Boerma ICTO te verschaffen.
 4. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering aan Boerma ICTO schriftelijk te worden gemeld. Terugzending is alleen mogelijk ten aanzien van producten die nog in de nieuwstaat verkeren en/of in de (verzegelde) originele verpakking zitten.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Boerma ICTO, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is, of blootgesteld zijn aan abnormale omstandigheden of in strijd met de aanwijzingen van Boerma ICTO heeft behandeld. Boerma ICTO is gerechtigd een onderzoek naar de gemelde gebreken te starten voordat er wordt overgegaan tot restitutie.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

 1. Boerma ICTO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Bovendien is Boerma ICTO bevoegd de door haar en koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Boerma ICTO gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement van koper.
 3. Voorts is Boerma ICTO bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Boerma ICTO op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Boerma ICTO de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Boerma ICTO behoudt het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Beperking aansprakelijkheid

 1. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Boerma ICTO leidt tot aansprakelijkheid van Boerma ICTO jegens koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 2. De aansprakelijkheid van Boerma ICTO beperkt zich ten alle tijde tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak- of een onderdeel daarvan-  een en ander ter beoordeling vanBoerma ICTO.
 3. Boerma ICTO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie. Schade als gevolg van gebruik van door Boerma ICTO geleverde Producten is uitgesloten, een en ander conform artikel 7:24 lid 2 BW.
 4. Boerma ICTO is nimmer aansprakelijk voor vertraging van levering indien het product is overgedragen aan een externe vervoerder.
 5. Boerma ICTO is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
 6. Boerma ICTO is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/ of storingen of het om welke reden dan ook niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van de website.
 7. Boerma ICTO staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Boerma ICTO verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 8. Alle aanspraken van koper wegens tekortschieten aan de zijde van Boerma ICTO vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boerma ICTO binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 13 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht

 1. Boerma ICTO is niet aansprakelijk indien ten gevolge van een overmachtssituatie verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kunnen worden nakomen.
 2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Boerma ICTO, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door koper aan Boerma ICTO zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)werkstakingen in het bedrijf van Boerma ICTO en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Boerma ICTO buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Boerma ICTO heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Boerma ICTO zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 15 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging    

 1. Boerma ICTO gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van koper en gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Boerma ICTO de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].
 2. Indien Boerma ICTO op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Boerma ICTO berusten uitsluitend bij Boerma ICTO en worden niet overgedragen aan koper.
 2. Het is koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Boerma ICTO rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Boerma ICTO. Indien koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Boerma ICTO opgeleverde zaken, dient Boerma ICTO expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is loper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Boerma ICTO rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 17 Klachtenregeling

 1. Indien koper niet tevreden is over de producten van Boerma ICTO of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Boerma ICTO de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Boerma ICTO zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
 5. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.
 6. Vanaf 15 februari 2016 is het voor u als consument in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen Boerma ICTO en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Boerma ICTO heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is op de website te vinden.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Boerma ICTO en koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal excl. btw:€0,00
Bestel nog voor €100,00 en de verzending is gratis